Képzési tájékoztató

Tanulmányi szerződés melléklet – Képzési tájékoztató

 1. A  képzőszerv fantázia neve, elérhetősége: 
Sprint-plusz Autósiskola- Foral Anett E.V.
Ügyfélfogadó:7621 Pécs Rákoczi u 65,
 Mobil: 06 70 702-80-41
 e-mail címe: netty9@gmail.com
honlap: sprintautosiskola.hu
nyilvántartási szám: B/2020/005933  
2. Cégforma: Egyéni vállalkozó : Foral Anett ev.
adószám:  43554227-1-2
nysz: 4361930
Levelezési cím: 7623 Pécs, Szendrey J.u.36.
e-mail címe: netty9@gmail.com
3. Vállalkozói engedély száma:Ev 9659524
4-Az iskolavezető neve,elérhetősége: Foral Anett
adószám:  43554227-1-2
nysz: 4361930
Levelezési cím: 7623 Pécs, Szendrey J.u.36.
e-mail címe: netty9@gmail.com
mobil: 06 70 702 80 415.
5.Az ügyfélfogadás címe:
7623 Pécs, Rákóczi u 65
NYITVATARTÁS: H,SZ,Cs 11:00-17:00
                                  K: 11:00-14:00
ügyintéző: Dalma         Mobil:06706306770
6.Telephelyek:
7621 Pécs, Rákóczi u 65  M: 06706306770

7624   Pécs, Tüskés réti u 42(rutin pálya)

7.  Tanfolyamra való felvétel: 

ügyfél-fogadóban nyitva tartás idejében folyamatosan, előre egyeztetett időpontban, a tanfolyam nyitón, e-mail: netty9@gmail.com.

8. Előírt egészségügyi vizsgálat:

„B” jármű-kategóriához előírt 1. fokú, 1. csoportú egészségügyi alkalmasság, melyet a házorvos állít ki. Díja: 7.200,- Ft (40 éves korig, 10 évre adható)

9. .tanfolyamra való felvétel és vizsgára bocsátás feltételei:

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet szerint: 10. § (1) Elméleti vizsgára az bocsátható, aki
a) a tanfolyam elméleti részét az 5. § (3) bekezdésében foglaltak szerint elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el, továbbá a 7. § szerinti igazolást a közlekedési hatóság részére a jelentkezési lapon bemutatta vagy annak elvégzése alól a 4. § (6) bekezdésében foglaltak alapján mentesült, továbbá aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet,
b) megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint – írásbeli nyilatkozata alapján – a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek, 10. § e, a tanuló a jelentkezési lapon nyilatkozik az általános iskolai végzettség megszerzéséről.
9. § (10) A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján a 10. § (4) bekezdésben meghatározottak szerint igazolja a közlekedési hatóság részére.
(11) Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét a (10) bekezdésben meghatározott módon nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki.
10. § (4) A 9. § (10) bekezdésében meghatározott feltétel igazolható:
a) személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,
b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmány
ba) eredeti példányával,
bb) a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával,
bc) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy
bd) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.
Az OKJ.- s bizonyítványok az alapfokú iskolai végzettség igazolására nem megfelelőek!
(5) Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
A vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak az a vizsgázó tett eleget, aki az egyes kategóriákhoz, kombinált kategóriákhoz a 8. mellékletben előírt vizsgatárgyakból megfelelt vagy azok teljesítése alól e rendelet alapján felmentést kapott. A sikeres vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.
Az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással kell igazolni az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.

Tanfolyamra való felvétel feltételei:  „B” járműkategóriára:

 • 16 és fél életév betöltése,
 • kitöltött jelentkezési lap,
 • aláírt szerződés

Vizsgára bocsátás feltételei:

 •  elméleti tanfolyamon való részvétel,/tantermi vagy e-learning/
 •  befizetett vizsgadíj,
 •  16 és 3/4 év betöltése,
 •  első részlet befizetése.
 •  orvosi alkalmasság,

a, az alapfokú Iskolai végzettséget az első KRESZ vizsgán eredeti bizonyítvány bemutatásával kell igazolni.

b, A vizsgaközpont a sikeres vizsgáról szóló igazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg

c, a vezetői engedély kiállítását a tanuló a megszerezni kívánt képzéshez szükséges egyéb igazolások/ pl : elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása/birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál- a vezetői engedély kiállítását.

10. Tanfolyam tantárgyai, óraszámok, elméleti órák:

Járművezetői tanfolyamok tantárgyai:

 • elmélet: (KRESZ, vezetés elmélet, szerkezeti üzemeltetés minimum 28 óra)
 • gyakorlat-alapoktatás: (biztonsági ellenőrzés, manőverezési feladatok minimum:9 óra)
 • főoktatás: (városi, éjszakai, országúti vezetés minimum 20 óra
 • elméleti órák időtartama 45 perc, a gyakorlati óráké 50 perc.

11. Járműhasználat: az iskola autói közül lehet választani:

Toyota, Suzuki, Wolsvagen,Ford, Dácia, Mazda, Peogeot, Seat,Toyota,Mazda,Suzuki,Renault

Az Autósiskola nem köt szerződést a tanuló által biztosított jármú használatra.

12. Hiányzás pótlásának módja:

Előre egyeztetett időpont szerint.

13. Tandíj befizetésének módjaés azért nyújtott szolgáltatások:

Irodánkban, vagy a jelenlévő szakoktatónál számla ellenében történik.

Tandíjak:

 •  elmélet:20 300,- Ft, /Tantermi képzés: 28 órában .
 • elmélet :32 300FT, /e-learning képzés 180 nap vagy 75 óra/
 • vezetési óra:7 000,- Ft/óra,vagy választható 8500FT/óra                                                                                     /alapoktatás 9óra, városi vezetés 14 óra, éjszakai vezetés 2ó, országúti vezetés 4ó/
 • vezetési pótlóra:7 000,- Ft,vagy választható 8500 -FT/óra
 • elsősegély-nyújtási tanfolyam.: 12 000,- Ft
 • egyéni igények esetén az árak változhatnak

Vizsgadíjak:

 • elméleti vizsga: 4.600,- Ft,
 • gyakorlati vizsga: 11.000,- Ft,
 • elsősegély vizsga: 18000,- Ft/Magyar Vöröskeresztnél fizetendő/
 • egyéb költség: orvosi alkalmassági : 7200FT/háziorvosnál fizetendő/
 • Az árak egyedi megegyezés szerint eltérhetnek mivel a gyakorlati oktatok közvetített szolgáltatásként végzik a gyakorlati képzést.

14. Tantárgyak alóli mentesség: nincs, kivéve közúti elsősegély-nyújtó tanfolyam alól.

Mentesítések Az alább felsorolt képesítéssel rendelkező tanulókat – az „A” és „B” kategória, továbbá az „A1”, „A2”kategória kivételével – a tanfolyam adott tantárgyának foglalkozásain a részvétel alól az iskolavezető mentesíti. A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése, a felmentés alapjául szolgáló – az iskolavezető által hitelesített – okirat fénymásolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával történik. A vizsgakötelezettség alólimentesítést a kérelemre a közlekedési hatóság engedélyezi.4.1. Az egyes kategóriák és egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól adható felmentések4.1.1. Mentesítések a „szerkezeti és üzemeltetési ismeretek ”és a „biztonságiellenőrzés és üzemeltetés ”tan- és vizsgatárgyakból- Bármely egyetemen, főiskolán szerzett= gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöki vagy üzemmérnöki oklevél;= gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöktanári oklevél;= gépész-, autógépész-, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári oklevél;= szakirányú műszaki oktatói oklevél.- A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Karon és a jogelőd Katonai Főiskolán szerzett= harcjármű üzemben tartó szakos oklevél;= katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél;= gépjármű technikus tiszti képesítés;

= harcjármű üzemeltetői üzemmérnök.- „Műszaki ismeretek”szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékűképesítés).- Technikusi oklevél (szakközépiskolai érettségi)= közúti járműgépész;= közlekedésgépész;= gépjármű-technikai;= gépjárműüzemi;= mezőgazdasági gépész;= mezőgazdasági gépjavító;= építőgépész;= gépjárművezető és -karbantartó.- Szakképesítés – szakmunkás bizonyítvány= autószerelő;= anyagmozgatógép-szerelő;= építőgép-szerelő;= mezőgazdasági gépszerelő;= gépjárművezető és -karbantartó;= mezőgazdasági gépész;= fakitermelési gépkezelő;= állattartó telepi gépész;= kertészeti gépész;= növénytermesztő gépész;= erdőgazdasági gépész;= mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető;= mezőgazdasági gépjavító és karbantartó.- A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelőibizonyítvány.A felsorolt szakképesítéseket adó oktatási intézmények hallgatói részéreiskolai tantervbe építetten szervezett közúti járművezetői tanfolyam esetén afelmentés megadható, a vizsgaigazolás azonban csak az érettségi bizonyítvány(technikusi oklevél, szakmunkás végzettséget, illetve szakképesítést igazolóbizonyítvány) bemutatása esetén állítható ki.Ha a felmentést szervezetten megkérte az iskola, de a vizsgázó afelmentéshez szükséges iskolai végzettségét igazoló okiratot (még) nem tudjabemutatni, a felmentett tárgyakból a vizsgázó kérheti a vizsga letételét.Valamennyi vizsga sikeres letétele esetén – az egyéb feltételek teljesülésemellett – a vizsgaigazolást a vizsgázó részére ki kell adni.A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és aszakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni.4.1.2. A „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés”vizsgatárgy alóli továbbimentesítésekA „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés”vizsgakötelezettség alól mentesül a11. § (3) bekezdés c) pontja értelmében, aki meglévő „Lassú jármű”vezetőiigazolványa alapján mezőgazdasági vontató vezetésére „T”kategóriás vizsgátkíván tenni.4.1.3. Mentesítések a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás”tan- ésvizsgatárgyból- Munkavédelmi szakképzés keretében szerzett szakképesítés= munkavédelmi szakmérnöki oklevél;= munkavédelmi üzemmérnöki oklevél.

Mentesítő végzettségek közúti elsősegély-nyújtó tanfolyam alól:

 • – orvostudományi egyetemen szerzett orvosi,
 • – fogorvosi,
 • – gyógyszerészi végzettség,
 • – állatorvos tudományi egyetemen szerzett állatorvosi végzettség,
 • -védőnői, -dietetikus, -mentőtiszti, -gyógytornász, -egészségügyi szakoktatói, -diplomás ápolói oklevéllel rendelkezők, -közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, -egészségügyi szakközépiskolát végzettek továbbá minden, olyan vizsgázó, aki 1984 január 1-je és 1992 december 31-e között bármilyen járműkategóriában vezetői engedélyt, valamint segédmotoros kerékpárra vagy lassú járműre járművezetői igazolványt szerzett, továbbá aki 1969 július 1-je és 1983 december 31-e között szerzett „D” jármű-kategóriás vezetői engedélyt. A nem említett szakképesítések elfogadásáról a NFM egyedi elbírálás alapján határoz.

Képzési feltételek további kategóriákban:(képzőszerv csak elméleti képzést végez, a gyakorlati képzést Sziget Autósiskola végzi)
A ” KATEGÓRIA

 A tanfolyamra való felvétel módja, tanfolyamra való felvétel feltételei

 • Betöltött 23,5.év
 • Kitöltött jelentkezési lap
 • I csop orvosi. alkalmassági
 • Írásos szerződés

Vizsgára bocsátás feltételei

Elmélet

 • tanfolyamon való részvétel igazolása
 • betöltött 24.életév legfeljebb 3 hónappal fiatalabb

Járműkezelési vizsga

 • sikeres elméleti vizsga
 • betöltött 24 év
 • minimum 10 óra vezetés

Forgalmi vizsga

 • sikeres járműkezelési vizsga
 • minimum 16 óra vezetés

Oktatott tantárgyak, kötelező óraszámok, a hiányzás pótlása

Elmélet                         22óra               helye :   Pécs, Rákóczi u 65
A vezetés gyakorlata     27 óra               helye :   Pécs (ill. rutinpálya)
Az elméleti órák 45 percesek a megnyitón ismertetésre kerülő órarend szerint napi 4 órában.
Hiányzás esetén a mulasztott órákat konzultáción pótolni kell.Gyakorlati óra 50 perc

Felmentések feltételei az egyes tárgyak hallgatása és vizsgája alól
Elsősegélynyújtásból felmentés adható szakirányú végzettség alapján, 1984.01.01 után szerzett vezetői engedély alapján.

Járműhasználat, választható típusok, gyakorlati képzés váltóhelyei:

Yamaha illetve Honda motorkerékpárokon.

A váltás helye a tanpályán

Tandíjak, vizsgadíjak
Tandíj                                                                                             Vizsgadíj
Elmélet                                                      23.300,-                          10.500,-
Vezetési gyakorlat                                   27x 7000.-                       24.000,-
                                               
Összesen                                             

C” KATEGÓRIA

 A tanfolyamra való felvétel módja, tanfolyamra való felvétel feltételei

 • Betöltött 18 életév legfeljebb 6 hónappal fiatalabb (21 éves korig csak Magyarországon és  csak a meghatározott járműveket vezetheti,fegyveres testület,katasztrófa védelem)
 • Kitöltött jelentkezési lap
 • Eü. és közlekedésbiztonsági alkalmasság igazolása
 • Felmentés esetén a felmentés alapjául szolgáló okirat, ill. fénymásolata
 • Érvényes B. kat vezetői engedély
 • Írásos szerződés
 • Iskolai végzettségről nyilatkozat

Előirt alkalmassági vizsgálat

 • 2 csop. orvosi vélemény

 Vizsgára bocsátás feltételei

Elmélet:   – tanfolyamon való részvétel igazolása legfeljebb 10% hiányzás
– betöltött 18életév legfeljebb 3 hónappal fiatalabb

Rutin vizsga:

 • sikeres elméleti vizsgák
 • betöltött 18év
 • minimum 6 óra vezetés

Forgalmi vizsga:

 • sikeres rutin vizsga
 • minimum 24 óra forgalmi vezetés (az utolsó a vizsga )

 Oktatott tantárgyak, kötelező óraszámok, a hiányzás pótlása

Elmélet:  KRESZ   helye:Pécs, Rákóczi u 65

 • szerk., munkav., járművezetés elmélete,

helye : Pécs, Rákóczi u. 24, ill. Tüskésréti u.42

Elméleti órák 45 ill 2×45 percesek

A vezetés gyakorlata                                           17 óra             helye :. Pécs
Az elméleti órák 45 percesek a megnyitón ismertetésre kerülő órarend szerint napi 2×2 órában.
Hiányzás esetén a mulasztott órákat, egyeztettt időpontban ,konzultáción pótolni kell.

Gyakorlati óra 50 perc

 Felmentések feltételei az egyes tárgyak hallgatása és vizsgája alól
Elsősegélynyújtásból felmentés adható szakirányú végzettség alapján, 1984.01.01 után szerzett vezetői engedély alapján. Szerkezetüzemelés, munkavédelem , biztonsági ellenőrzés és üzemeltetésből szakirányú végzettség esetén adható felmentés

Tandíjak, vizsgadíjak
Tandíj                                                                               Vizsgadíj
ELMÉLET:                       35000Ft                                    3×10.500Ft

RUTIN:                                                                                9.900FT
VEZETÉSI GYAKORLAT: (17X14000,-)                            24.000FT

Pótóra 14.000Ft/óra. A tandíj és a vizsgadíj megfizetése mindig az esedékességnek megfelelően ( kb. 2-3 hónap ) történik takarékszövetkezeti csekken

Sikeres vizsgák után a vizsgaigazolást a Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége adja ki, az elsősegélynyújtó vizsga (vagy azt helyettesítő )igazolás bemutatása esetén

 A képzőszerv a tandíj változás jogát fenntartja.

15. tanuló áthelyezés módja:

 • Az igazolást tanuló vagy az Iskola kezdeményezésére – az elbocsátó képző szerv által biztosított – a melléklet szerinti nyomtatványon kell kitölteni 3 példányban, a hiteles adatok beírásával.
 • Az igazolást – a tanuló nyilatkozat kivételével – az elbocsátó képző szerv tölti ki.
 •  (Amennyiben kedvezményes tanfolyamon vett részt a kedvezmény egy összegben való kifizetésére kötelezett az aláírt szerződés alapján, így az áthelyező átvételével egyidejűleg a kedvezmény illetőleg a tanuló áthelyezés összegét is meg kell fizetni.
 • A tanuló 3 munkanapon belül megkapja az áthelyező két példányát, melyet a befogadó képzőszervhez köteles bevinni. A további ügyeinek intézését a befogadó képzőszerv végzi

A tanuló kérheti írásban vagy szóban a képzési igazolásának kiállítást. Az Autósiskola 3 munkanapon belül az ügyfélfogadási idejében a tanuló rendelkezésére bocsátja,ezzel egyidejűleg köteles az esetleges tartozását rendezni,illetve a kilépési díjat 10 000Ft-ot megfizetni.

16. oktatási helyszínek címe:

tantermi oktatás: 7621 Pécs Rákóczi u 65

tanpálya: 76 34 Pécs Tüskés réti u 42

főoktatás: Pécs város területe

17. pótorák igénylésének módja ,díja:

A pórórák díja a mindenkori alap órák díjával azonos és azonos módon igényelhető.

18. engedélyező hatóság megnevezése, címe ,telefonszáma, felügyeletet ellátó szervezet megnevezése és elérhetősége:

 • Technológiai és Ipari Minisztérium-Közúti Gépjármű-Közlekedési Hatósági Főosztály– 1033 Budapest, Váci utca 188. (telefonszám: +36-1-477-15-51, ; web: www.kavk.hu) ;
 • KAV Baranya megyei Járművezető Vizsgáztatási és Utánaképzési osztálya – 7630 Pécs, Hengermalom u. 2. (telefonszám: +36-72-896-269)

19: vizsgázó jogai és kötelezettségei:

 • A tanulónak joga van kérni, hogy az általa vezetett órák alatt oktatóján (vizsgabiztos, vizsgabiztos jelölt, szakfelügyelő, iskolavezetőn) kívül az autóban más ne tartózkodjon. Ha nincs megelégedve a képzéssel jogában áll másik képzőszervet választani, miután tartozásait kifizette. Az órák között jogában áll kihasználni a szüneteket (mely elmélet esetén 15 perc, gyakorlatnál 10 perc).
 • Elméleti tanfolyam visszamondása esetén, – amennyiben azt a jelentkező az aktuális tanfolyam megnyitó előtt 7 munkanappal megteszi – az autósiskola a teljes befizetett összeget visszatéríti. Ellenkező esetben az elméleti tanfolyami díjak az autósiskolát illetik meg.
 • Ha a megbeszélt gyakorlati órán a tanuló nem jelenik meg, és legkésőbb a megbeszélt időponthoz képest  1 MUNKANAPPAL, de legalább 24 ÓRÁVAL korábban ezt az oktató felé nem jelzi, akkor az oktató az elmaradt vezetési órák díját érvényesítheti a tanulóval szemben.
 • Betegség igazolására vagy kórházi zárójelentés, vagy a háziorvos által a megbeszélt gyakorlati óra napjával megegyező dátumra kiállított, és a betegség megnevezését feltüntető igazolás fogadható el.
 • Megjelenés és magatartás a gyakorlati foglalkozásokon:Tanuló a gyakorlati foglalkozásokra az előzőleg közösen egyeztetett időpontban, vezetésre képes állapotban, megfelelőöltözékben, kulturált módon köteles megjelenni, szervezetében a vezetési képességeire hátrányosan ható szer nem lehet.Tanuló a tanfolyam teljes ideje alatt meg kell, hogy feleljen a közlekedésbiztonsági feltételeknek! A közlekedésbiztonsági feltételekben beállt változás Tanuló haladéktalanul köteles tájékoztatni az autósiskolát A  vezetési kartont az aznapi órák levezetésének elkezdése és befejezése után aláírni. Tanuló tudomásul veszi, hogy a vezetési kartont előre, vagy nem teljesített órák esetén nem írhatja alá, mert az csalásnak minősül, és minden anyagi igény megtérítése nélkül, a tanfolyamról való kizárással jár! A képzőszerv a vezetési kartonba be nem írt órákért NEM vállal felelősséget.

: a képzőszerv kötelessége a tanulót legjobb tudása szerint felkészíteni a vizsgára. Minden órán kulturáltan, tiszta autóval, pontosan megjelenni. A képzés ideje alatt a tanuló bármilyen képzéssel kapcsolatos problémájában segíteni.

20 vizsgadíjak és azok megfizetési módja:

 • A vizsgadíj megfizetése: az első elméleti vizsgadíjat a Képzőszerv szedi össze, és fizeti be a KAV pénztárába. Az esetleges elméleti pótvizsga(ák) illetve a forgalmi vizsga(ák) díját a tanuló fizeti be a KAV pénztárában (Pécs, Hengermalom u. 2.)

21. A vezetői engedély vagy szakképesítés kiadásával kapcsolatos..

Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki megfelel az egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, valamint az életkori és jártassági feltételeknek, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, nem magyar állampolgár esetében az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott, továbbá aki közlekedésbiztonsági szempontból nem minősül alkalmatlannak.
Milyen feltételeket kell teljesíteni a vezetői engedély megszerzéséhez? Jogosítványt az kaphat, aki betöltötte a járműkategóriához előírt életkort, és a jártassági feltételeknek eleget tesz (személyautónál 17 év) ; a járművezetői tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy annak elvégzése alól felmentést kapott, vagy tanfolyammentes vizsgát tehet; sikeresen letette az elméleti vizsgát (a KRESZ-vizsgát), majd a forgalmi vizsgát; rendelkezik az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését bizonyító igazolással (vagyis eredményesen elvégezte az elsősegély-nyújtási tanfolyamot vagy végzettsége miatt felmentést kapott); a járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmas; az egészségügyi alkalmasság feltételeinek megfelel; az előírt pályaalkalmassági feltételeknek megfelel és szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, nem magyar állampolgár esetében az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.

 • A Vezetői engedélyt olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van, illetve ha nem Magyar állampolgár a kérelmező, akkor az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.
 • Nem kell megkövetelni a tartózkodási engedélyt, ha a kérelem korábban megszerzett vezetői engedély pótlására vagy a külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására irányul.
 • Statisztika:2023 VI negyedév
 • VSM: 60,42 %elmélet,28,8%gyakorlat
 • ÁKO 201,77%
 • KK: 288000FT