Képzési tájékoztató

Tanulmányi szerződés melléklet – Képzési tájékoztató

 1. A  képzőszerv fantázia neve, elérhetősége:  Sprint-plusz Autósiskola
Foral Anett ev
                                                                     Mobil: 06 70 702-80-41
                                                                     e-mail címe: netty9@gmail.com
2. Cégforma: Egyéni vállalkozó : Foral Anett ev.
adószám:  43554227-1-2
nysz: 4361930
Levelezési cím: 7623 Pécs, Szendrey J.u.36.
e-mail címe: netty9@gmail.com3. Vállalkozói engedély száma:Ev 9659524  Az iskolavezető neve,elérhetősége: Foral Anett
adószám:  43554227-1-2
nysz: 4361930
Levelezési cím: 7623 Pécs, Szendrey J.u.36.
e-mail címe: netty9@gmail.com
mobil: 06 70 702 80 415. Az ügyfélfogadás címe:
7623 Pécs, Rákóczi u 65NYITVATARTÁS: H,K,SZ,Cs 14:-16:00
6.Telephelyek: 7633   Pécs ,Aidinger J 41/b, 7624   Pécs, Tüskés réti u 42(rutin pálya)

7.  Tanfolyamra való felvétel:  ügyfélfogadóban nyitva tartás idejében folyamatosan, előre egyeztetett időpontban, a tanfolyam nyitón, e-mailen: netty9@gmail.com.

8. Előírt egészségügyi vizsgálat: „B” járműkategóriához előírt 1. fokú, 1. csoportú egészségügyi alkalmasság, melyet a házorvos állít ki. Díja: 7.200,- Ft (40 éves korig, 10 évre adható)

9. .A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet szerint: 10. § (1) Elméleti vizsgára az bocsátható, aki
a) a tanfolyam elméleti részét az 5. § (3) bekezdésében foglaltak szerint elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el, továbbá a 7. § szerinti igazolást a közlekedési hatóság részére a jelentkezési lapon bemutatta vagy annak elvégzése alól a 4. § (6) bekezdésében foglaltak alapján mentesült, továbbá aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet,
b) megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint – írásbeli nyilatkozata alapján – a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek, 10. § e, a tanuló a jelentkezési lapon nyilatkozik az általános iskolai végzettség megszerzéséről.
9. § (10) A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján a 10. § (4) bekezdésben meghatározottak szerint igazolja a közlekedési hatóság részére.
(11) Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét a (10) bekezdésben meghatározott módon nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki.
10. § (4) A 9. § (10) bekezdésében meghatározott feltétel igazolható:
a) személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,
b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmány
ba) eredeti példányával,
bb) a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával,
bc) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy
bd) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.
Az OKJ.- s bizonyítványok az alapfokú iskolai végzettség igazolására nem megfelelőek!
(5) Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
A vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak az a vizsgázó tett eleget, aki az egyes kategóriákhoz, kombinált kategóriákhoz a 8. mellékletben előírt vizsgatárgyakból megfelelt vagy azok teljesítése alól e rendelet alapján felmentést kapott. A sikeres vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.
Az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással kell igazolni az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.

Tanfolyamra való felvétel feltételei:  „B” járműkategóriára:

 • 16 és fél életév betöltése,
 • kitöltött jelentkezési lap,
 • aláírt szerződés

Vizsgára bocsátás feltételei:

 •  elméleti tanfolyamon való részvétel,
 •  befizetett vizsgadíj,
 •  16 és 3/4 év betöltése,
 •  első részlet befizetése.
 •  orvosi alkalmasság,

10. Tanfolyam tantárgyai, óraszámok, elméleti órák:

Járművezetői tanfolyamok tantárgyai:

 • elmélet: (KRESZ, vezetés elmélet, szerkezeti üzemeltetés minimum 28 óra)
 • gyakorlat-alapoktatás: (biztonsági ellenőrzés, manőverezési feladatok minimum:9 óra)
 • főoktatás: (városi, éjszakai, országúti vezetés minimum 20 óra
 • elméleti órák időtartama 45 perc, a gyakorlati óráké 50 perc.

11. Járműhasználat: az iskola autói közül lehet választani:

Toyota, Suzuki, Wolsvagen,Ford, Dácia, Mazda, Peogeot, Seat,Toyota

12. Hiányzás pótlásának módja:

Előre egyeztetett időpont szerint.

13. Tandíj befizetésének módja:

Irodánkban, vagy a jelenlévő szakoktatónál számla ellenében történik.

Tandíjak:

 •  elmélet:16000,- Ft,
 •  vezetési alapóra:3300,- Ft,vagy választható 3800FT/ó
 • vezetési pótlóra:3300,- Ft,vagy választható 3800FT/ó
 • elsősegély-nyújtási tanfolyam.: 7.000,- Ft

Vizsgadíjak:

 • elméleti vizsga: 4.600,- Ft,
 • gyakorlati vizsga: 11.000,- Ft,
 • elsősegély vizsga: 7.900,- Ft

14. Tantárgyak alóli mentesség: nincs, kivéve közúti elsősegély-nyújtó tanfolyam alól.

 • Mentesítő végzettségek közúti elsősegély-nyújtó tanfolyam alól:
 • – orvostudományi egyetemen szerzett orvosi,
 • – fogorvosi,
 • – gyógyszerészi végzettség,
 • – állatorvos tudományi egyetemen szerzett állatorvosi végzettség,
 • -védőnői, -dietetikus, -mentőtiszti, -gyógytornász, -egészségügyi szakoktatói, -diplomás ápolói oklevéllel rendelkezők, -közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, -egészségügyi szakközépiskolát végzettek továbbá minden, olyan vizsgázó, aki 1984 január 1-je és 1992 december 31-e között bármilyen járműkategóriában vezetői engedélyt, valamint segédmotoros kerékpárra vagy lassú járműre járművezetői igazolványt szerzett, továbbá aki 1969 július 1-je és 1983 december 31-e között szerzett „D” jármű-kategóriás vezetői engedélyt. A nem említett szakképesítések elfogadásáról a NFM egyedi elbírálás alapján határoz.
 • 15. Képzési igazolás kiadásának módja:
 • Az igazolást tanuló kezdeményezésére – az elbocsátó képző szerv által biztosított – a melléklet szerinti nyomtatványon kell kitölteni 3 példányban, a hiteles adatok beírásával.
 • Az igazolást – a tanuló nyilatkozat kivételével – az elbocsátó képző szerv tölti ki.
 •  (Amennyiben kedvezményes tanfolyamon vett részt a kedvezmény egy összegben való kifizetésére kötelezett az aláírt szerződés alapján, így az áthelyező átvételével egyidejűleg a kedvezmény illetőleg a tanuló áthelyezés összegét is meg kell fizetni. A tanuló 3 munkanapon belül megkapja az áthelyező két példányát, melyet a befogadó képzőszervhez köteles bevinni. A további ügyeinek intézését a befogadó képzőszerv végzi
 • 16. Az oktatási helyszínek:
 •       elmélet: 7623 Pécs, Rákóczi u 65
 •       alapoktatás: 1.: 7631 Pécs, tüskés -réti 42. (rutinpálya)
 • főoktatás: Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségének illetékességi területe
 • 17. Az autósiskola felügyeleti szerve:
 • Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség  Pécs, Hengermalom u. 2. tel.:72/520-44
 • 18. A tanuló jogai és kötelezettségei:
 • A tanulónak joga van kérni, hogy az általa vezetett órák alatt oktatóján (vizsgabiztos, vizsgabiztos jelölt, szakfelügyelő, iskolavezetőn) kívül az autóban más ne tartózkodjon. Ha nincs megelégedve a képzéssel jogában áll másik képzőszervet választani, miután tartozásait kifizette. Az órák között jogában áll kihasználni a szüneteket (mely elmélet esetén 15 perc, gyakorlatnál 10 perc).
 • Elméleti tanfolyam visszamondása esetén, – amennyiben azt a jelentkező az aktuális tanfolyam megnyitó előtt 7 munkanappal megteszi – az autósiskola a teljes befizetett összeget visszatéríti. Ellenkező esetben az elméleti tanfolyami díjak az autósiskolát illetik meg.
 • Ha a megbeszélt gyakorlati órán a tanuló nem jelenik meg, és legkésőbb a megbeszélt időponthoz képest  1 MUNKANAPPAL, de legalább 24 ÓRÁVAL korábban ezt az oktató felé nem jelzi, akkor az oktató az elmaradt vezetési órák díját érvényesítheti a tanulóval szemben.
 • Betegség igazolására vagy kórházi zárójelentés, vagy a háziorvos által a megbeszélt gyakorlati óra napjával megegyező dátumra kiállított, és a betegség megnevezését feltüntető igazolás fogadható el.
 • 19. Képzőszerv jogai és kötelezettségei: a képzőszerv kötelessége a tanulót legjobb tudása szerint felkészíteni a vizsgára. Minden órán kulturáltan, tiszta autóval, pontosan megjelenni. A képzés ideje alatt a tanuló bármilyen képzéssel kapcsolatos problémájában segíteni.
 • 20. Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja:
 • A vizsgadíj megfizetése: az első elméleti vizsgadíjat a Képzőszerv szedi össze, és fizeti be a Közlekedési Felügyelőség pénztárába. Az esetleges elméleti pótvizsga(ák) illetve a forgalmi vizsga(ák) díját a tanuló fizeti be a Közlekedési Felügyelőség pénztárában (Pécs, Hengermalom u. 2.)
 • 21. Nem magyar állampolgárokat érintő jogszabályok:
 • A Vezetői engedélyt olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van, illetve ha nem Magyar állampolgár a kérelmező, akkor az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.
 • Nem kell megkövetelni a tartózkodási engedélyt, ha a kérelem korábban megszerzett vezetői engedély pótlására vagy a külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására irányul.

Képzési feltételek további kategóriákban:(képzőszerv csak elméleti képzést végez, a gyakorlati képzést Sziget Autósiskola végzi)
A ” KATEGÓRIA

 A tanfolyamra való felvétel módja, tanfolyamra való felvétel feltételei

 • Betöltött 23,5.év
 • Kitöltött jelentkezési lap
 • I csop orvosi. alkalmassági
 • Írásos szerződés

Vizsgára bocsátás feltételei

Elmélet

 • tanfolyamon való részvétel igazolása
 • betöltött 24.életév legfeljebb 3 hónappal fiatalabb

Járműkezelési vizsga

 • sikeres elméleti vizsga
 • betöltött 24 év
 • minimum 10 óra vezetés

Forgalmi vizsga

 • sikeres járműkezelési vizsga
 • minimum 16 óra vezetés

Oktatott tantárgyak, kötelező óraszámok, a hiányzás pótlása

Elmélet                         22 óra               helye :   Pécs, Rákóczi u 65
A vezetés gyakorlata     27 óra               helye :   Pécs (ill. rutinpálya)
Az elméleti órák 45 percesek a megnyitón ismertetésre kerülő órarend szerint napi 4 órában.
Hiányzás esetén a mulasztott órákat konzultáción pótolni kell.Gyakorlati óra 50 perc

Felmentések feltételei az egyes tárgyak hallgatása és vizsgája alól
Elsősegélynyújtásból felmentés adható szakirányú végzettség alapján, 1984.01.01 után szerzett vezetői engedély alapján.

Járműhasználat, választható típusok, gyakorlati képzés váltóhelyei:

Yamaha illetve Honda motorkerékpárokon.

A váltás helye a tanpályán

Tandíjak, vizsgadíjak
Tandíj                       Vizsgadíj
Elmélet                                                      12000,-                          4.600,-
Vezetési gyakorlat      27×3000                 81000,-            4.700,- + 11.000,-
                                               
Összesen                                              91,000 –                         20.300 –

C” KATEGÓRIA

 A tanfolyamra való felvétel módja, tanfolyamra való felvétel feltételei

 • Betöltött 18 életév legfeljebb 6 hónappal fiatalabb (21 éves korig csak Magyarországon és  csak a meghatározott járműveket vezetheti,fegyveres testület,katasztrófa védelem)
 • Kitöltött jelentkezési lap
 • Eü. és közlekedésbiztonsági alkalmasság igazolása
 • Felmentés esetén a felmentés alapjául szolgáló okirat, ill. fénymásolata
 • Érvényes B. kat vezetői engedély
 • Írásos szerződés
 • Iskolai végzettségről nyilatkozat

Előirt alkalmassági vizsgálat

 • 2 csop. orvosi vélemény

 Vizsgára bocsátás feltételei

Elmélet:   – tanfolyamon való részvétel igazolása legfeljebb 10% hiányzás
– betöltött 18életév legfeljebb 3 hónappal fiatalabb

Rutin vizsga:

 • sikeres elméleti vizsgák
 • betöltött 18év
 • minimum 6 óra vezetés

Forgalmi vizsga:

 • sikeres rutin vizsga
 • minimum 24 óra forgalmi vezetés (az utolsó a vizsga )

 Oktatott tantárgyak, kötelező óraszámok, a hiányzás pótlása

Elmélet:  KRESZ   helye:Pécs, Rákóczi u 65

 • szerk., munkav., járművezetés elmélete,

helye : Pécs, Rákóczi u. 24, ill. Tüskésréti u.42

Elméleti órák 45 ill 2×45 percesek

A vezetés gyakorlata                                           30 óra             helye :. Pécs
Az elméleti órák 45 percesek a megnyitón ismertetésre kerülő órarend szerint napi 2×2 órában.
Hiányzás esetén a mulasztott órákat, egyeztettt időpontban ,konzultáción pótolni kell.

Gyakorlati óra 50 perc

 Felmentések feltételei az egyes tárgyak hallgatása és vizsgája alól
Elsősegélynyújtásból felmentés adható szakirányú végzettség alapján, 1984.01.01 után szerzett vezetői engedély alapján. Szerkezetüzemelés, munkavédelem , biztonsági ellenőrzés és üzemeltetésből szakirányú végzettség esetén adható felmentés

Tandíjak, vizsgadíjak
Tandíj                                   Vizsgadíj
ELMÉLET:                       30000Ft                                   3×4.600Ft
Bizt ell. És üzemeltetés: 10000Ft                                       4400Ft
VEZETÉSI GYAKORLAT: (30X4.000,-)
120.000Ft                          3.500Ft + 11.000Ft
 Összesen                160.000Ft                                    32.700FT

Pótóra 4.000Ft/óra. A tandíj és a vizsgadíj megfizetése mindig az esedékességnek megfelelően ( kb. 2-3 hónap ) történik takarékszövetkezeti csekken

Sikeres vizsgák után a vizsgaigazolást a Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége adja ki, az elsősegélynyújtó vizsga (vagy azt helyettesítő )igazolás bemutatása esetén

 A képzőszerv a tandíj változás jogát fenntartja.