Állami támogatás

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 42. szám

III. Kormányrendeletek

A Kormány 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelete
a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §

E rendelet alkalmazásában

1.

B” kategóriás közúti járművezetői engedély:

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési
okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt,
Nemzetközi kategóriák a 2006/126/EK irányelvnek megfelelően 2013. január 19-től” című táblázat 9. sorában
meghatározott, „B” kategóriába sorolt gépjármű vezetésére jogosító engedély;

2.

közlekedési alapismeretek tanfolyam:
a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges, a közúti
járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól
szóló miniszteri rendelet szerinti elméleti tantárgyhoz kapcsolódó tanfolyam;

3.

közlekedési alapismeretek vizsga:
a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges, a közúti
járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól
szóló miniszteri rendelet szerinti elméleti vizsga.

2. A támogatásra való jogosultság

2. §

A közlekedési alapismeretek tanfolyam és közlekedési alapismeretek vizsga díjának megfizetéséhez az állam
támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt. A támogatást az a magyar állampolgár vagy a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a) és c)–h) pontjában meghatározott személy
veheti igénybe, aki az e rendelet hatálybalépését követően letett sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján
a 20. életévét még nem töltötte be.

3. §

A támogatás mértéke a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga
igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25 000 forint.

3. A támogatás megállapítására irányuló eljárás

4. §

(1)

A támogatás megállapítására irányuló eljárás írásbeli kérelemre indul. A kérelmet a Magyar Államkincstár
Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál (a továbbiakban: NYUFIG) a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez
szükséges közlekedési alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától számított egy éven belül elektronikus űrlapon
vagy formanyomtatványon kell benyújtani.

(2)

Az (1) bekezdésben meghatározott határidő jogvesztő.

(3)

A támogatás megállapítására irányuló közigazgatási hatósági ügyekben a NYUFIG országos illetékességgel jár el.

(4)

A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter által
az elektronikus űrlap tekintetében közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszterrel egyetértésben – rendszeresített
elektronikus űrlapot és formanyomtatványt a honlapján közzéteszi.

(5)

Az elektronikus űrlap és a formanyomtatvány tartalmazza a kérelmező
a) természetes személyazonosító adatait,
b) lakóhelyét, tartózkodási helyét és elérhetőségét,
c) állampolgárságát,
d) belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájának számlaszámát,
e) B” kategóriás vezetői engedélyének megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsga naptári napját,
f ) törvényes képviselőjének a), b) és d) pontokban meghatározott adatait, ha a kérelmező nevében a támogatás
megállapítására irányuló kérelmet a törvényes képviseletét ellátó személy nyújtja be.
(6) A kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell a támogatással érintett díjak megfizetését és a megfizetett díj összegét.
(7) A támogatás megállapítására irányuló eljárás költségmentes.

5. §

(1)

A támogatás megállapítására irányuló eljárás határideje teljes eljárásban 30 nap.

(2)

A támogatás megállapítására irányuló eljárásban a jogosultsági feltételek tekintetében a kérelmező nyilatkozatával
a hiányzó bizonyíték nem pótolható.

(3)

A támogatás megállapítására irányuló eljárásban a NYUFIG megkeresi a közlekedési hatóságot annak igazolása
céljából, hogy a kérelmező e rendelet hatálybalépését követően sikeresen letette a „B” kategóriás vezetői engedély
megszerzésére irányuló tanfolyamhoz kapcsolódó, 2. § szerinti vizsgát.

(4)

A közlekedési hatóság a NYUFIG megkeresésére a kérelmező vonatkozásában közli a „B” kategóriás vezetői engedély
megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsga letételének tényét és a vizsga napját.

6. §

(1)

A támogatást a NYUFIG a megállapító határozat kiadását követő 13 napon belül a kérelemben megjelölt belföldi
pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára utalással folyósítja.

(2)

A támogatások fedezetéül szolgáló előirányzat kezelő szerve a Kincstár. A támogatások fedezetét és a kezelésével
összefüggő működési költségeket a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter felügyelete alá tartozó
költségvetési fejezetből kell biztosítani.

7. §

(1)

Ha a támogatás alapjául szolgáló vizsgát a közlekedési hatóság érvénytelenítette, a támogatást vissza kell fizetni, ha
erre a NYUFIG az ügyfelet kötelezte.

(2)

A vizsga érvénytelenítése esetén – a visszafizetésre kötelezés érdekében – a közlekedési hatóság 15 napon belül
tájékoztatja a NYUFIG-ot.

(3)

Az (1) és (2) bekezdés, valamint az 5. § (4) bekezdése szerinti adatok átadásának rendjét a közlekedési hatóság és
a Kincstár együttműködési megállapodásban határozza meg.

4. Záró rendelkezések

8. §

(1)

Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2018. július 1-jén lép hatályba.

(2)

A 9. § 2019. január 1-jén lép hatályba.

9. §

Az 5. § (1) bekezdésében a „30” szövegrész helyébe a „20” szöveg lép.

Orbán Viktor
s. k.,
miniszterelnök